وعده هاي بي اساس

وعده های بی اساس

------------------------

میــــون مردم شهر

همدم یکـــــدله کم

گله هـــا خیلی زیاد

صبر کم حوصله کم

----------------------

وعده های بی اساس

حـــرفــــــای بلا محل

تــوی این شهر شلوغ

کــوصداقت کـــوعمل 

----------------------

زنای خـــانه به دوش

مردای ماشین سوار

بوقـــــای تنگ غروب

آینه های انتظــــــــار

----------------------

می پیچه توی فضـــا

بوی افیون بــوی دود

داره آتیش می گیـره

همه ی بود ونبـــــود

-----------------------

نفسا در نمیــــــــــاد

زنده هــا مرده شدن

درارو بستـــــه دیدن

همه سر خورده شدن 

/ 1 نظر / 14 بازدید
فرشته

مرسی