فلاشبک   

فلاشبك

-------------------

                      واسـه بچگــي دلـــم لك ميزنــــــه 

                      به گـذ شتـه هــا فلاشبك ميزنـــــه

 

                      كاشكي باز كنار هم قطـــــار بشيم 

                      اسباي چوبــي مونـــــو سـواربشيم

 

                      كاش مي شد دوباره بچه سال بشيم 

                      ُپر شــــــــادي ُپر قيل و قال بشيــم

 

                     قصه مـــــادر بزرگ يــادش بخيــر  

                     بز بز قندي و گــــرگ يادش بخيــر

 

                     يا كــــريما زير سقف شيروونـــــي 

                     مي نشستن تــــــــو هواي بارونــي

 

                    عكساي سياسفيد طـــــاقچه كـــــــو؟  

                     كاجاي بلند توي باغچــــــه كــــــو؟

 

                     اون خونـه حياط وايوونش چـي شد؟ 

                     گلاي قشنگ گلــدونــش چــــي شـد؟

 

                     صفاي كــوزه هاي سفالي كــــــــو؟    

                     آتيش سمــــــاور زغــــــالي كــــو؟

 

                    عكس پـاييز روي قالــــي افتــــــاده  

                    حوض فواره ايــي خالــي افتــــــاده

 

                    چش به هم زديم مـاه وســـال گذشت   

                    دوره ی بــــازي وقيل وقــال گذشت

 

 

لینک
جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi