آدم برفی   

نمی  دونم چـــــــشه  آدم برفی

گــــمونم گـــــــــرمشه آدم برفی

بگو خورشید به چشاش زل نزنه

خجالت می کـــــــشه آدم بر فی

لینک
شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦ - خلیل جوادی ---- khalil javadi