شب قطبی   

یه نگاهی داره از خــــاطر تـــــو            خــاطرات منو جــــارو می کنه

تو دلم حسّی رو پنهون می کنم            و چشام دست منو رو می کنه

مث یک خورشید زخمی دل من             باید از پنجره ســـــوســو بزنه

بکشونـــه خودشــو روی زمین              تا به هر خـار و خسی رو بزنه

----------------------------------------------------------------

تـــــوی آییـــــنه ی چشـــمام               عــــطش عشقـــــو ندیـــدی

گــــوشــاتو پنـــــبه گذاشتی               گـــــله هــــــامــــو نشنـیدی

مــا کــه دوس داشتنو دادیـم                جــــای اون هیـچّی گـــرفتیم

کاش اینو خوب می دونستیم                کـــه چی دادیم چی گـرفتیم

------------------------------------------------------------------

تو نباشی همه ی روزای خوب             مث عصـر جمعه دلگـیره بـرام

به گـمونم تو فقط روزی بـیای               به سـراغم که دیگه دیره برام

شب قطبی اگه طولانی بشه              آسمون خورشیدو از یاد میبره

برو روی اسم من یه خط بکش            گــل پـرپـر شده رو بـــاد میبره  

لینک
پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi