بام شکوه   

ماهی تو که بر بام شکوه آمده است

آیینــــه زدستت به ستوه آمده است

خورشید اگر گرم تماشای تو نیست

دلگیر مشو زپشت کــوه آمده است

لینک
شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi